DWIE DORTMUNDZKIE FIRMY, KTÓRE ZAWSZE

POKAZUJj? PE?NE ZAANGA?OWANIE.

 

Borussia Dortmund – nale??ca do najlepszych dru?yn Bundesligi i ATLAS® – wiod?cy europejski producent obuwia ochronnego w dniu 19.11.16, w którym odb?dzie si? oczekiwany z wielkimi emocjami mecz Borussia Dortmund – Bayern Monachium, rozpoczynaj? partnerstwo na sezon 2016/17.

Hendrik Schabsky, prezes zarz?du firmy ATLAS® i prezes klubu Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke podpisali niedawno w fabryce obuwia w Dortmundzie umow? partnersk?. „Nie od dzi? ??czy nas wiele wspólnego“, mówi Hendrik Schabsky. „Dwie tradycyjne firmy dortmundzkie nale?? w swojej dziedzinie do marek najwy?szej klasy.“ Zaledwie w rok po za?o?eniu klubu pi?karskiego BVB dzia?alno?? rozpocz??a równie? firma ATLAS®. Od roku 1910 przedsi?biorstwo produkuje obuwie ochronne najwy?szej klasy, które jest obecnie sprzedawane na ca?ym rynku europejskim. W nowoczesnym zak?adzie produkcyjnym w Dortmundzie wytwarzanych jest rocznie ponad 2,1 miliona par butów bezpiecze?stwa.

„Ju? od wielu lat znam i ceni? wysoko to

przesi?biorstwo i bardzo si? ciesz? z tego,

?e BVB i ATLAS b?d? w przysz?o?ci pod??a?

wspóln? drog?“, mówi Hans-Joachim Watzke.
 

Dortmundzki specjalista w bran?y obuwia bezpiecze?stwa ATLAS®, wyznacza jako partner BVB nowy kierunek. Oprócz d?ugich tradycji i ?cis?ych zwi?zków z miastem, pasja obydwu partnerów skupiona jest na osi?ganiu najwy?szej jako?ci: „Sta?a gotowo?? do osi?gania najlepszych wyników jest rzecz? oczywist? nie tylko dla s?ynnego niemieckiego klubu pi?karskiego. Równie? dla naszej firmy i naszych markowych produktów standardem s? najwy?sze osi?gni?cia w dziedzinie innowacji i jako?ci“, podkre?la Hendrik Schabsky. „Równie? u nas ostateczny wynik musi si? zgadza?.“ Buty ochronne s? codziennymi towarzyszami w ?wiecie pracy, a wi?c powinny by? wygodne i funkcjonalne. Ka?dy but ochronny marki ATLAS® jest wyrobem najwy?szej jako?ci, dok?adnie dostosowanym do potrzeb klienta. Produkty firmy ATLAS® wytwarzane ze starannie wybranych materia?ów, z najwy?sz? niezawodno?ci? i precyzyjnym wykonaniem, równie? w przysz?o?ci b?d? zachwyca? nabywców.


« vorherige News      » nächste News