ATLAS® Obuwie Ochronne Oficjalnym Partnerem Pucharu Polski

Od 1 kwietnia 2018 roku firma ATLAS® Obuwie Ochronne b?dzie Oficjalnym Partnerem Pucharu Polski. Umowa b?dzie obowi?zywa?a do ko?ca sezonu 2018/2019. Warto doda?, ?e ATLAS® Obuwie Ochronne wspólnie z przedstawicielami PZPN wr?czy statuetk? dla najlepszego zawodnika meczu fina?owego o Puchar Polski.

– Nasza konsekwentna strategia budowania marki Pucharu Polski powoduje, ?e z roku na rok popularno?? tych rozgrywek ro?nie i ciesz? si? one coraz wi?ksz? renom?. Jednocze?nie zmiana wizerunkowa PZPN jest doceniana na rynku marketingowym i sponsoringowym. To sprawia, ?e firmy dostrzegaj? korzy?ci p?yn?ce ze wspó?pracy z PZPN oraz chc? realizowa? swoj? strategi? marketingow? w oparciu o wspó?prac? z Federacj? – powiedzia? Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej.– Puchar Polski od dziesi?cioleci jest or?downikiem profesjonalnego futbolu z zasadami fair play na najwy?szym poziomie. ATLAS® równie? zapewnia najwy?sz? jako?? w ?wiecie pracy i to od 1910 roku. Dla naszych klientów w Polsce ka?dego dnia produkowane jest obuwie ochronne o najwy?szym standardzie, aby u?atwi? im ?wiat pracy. Teraz czas na nowe wyzwania. Bardzo nas cieszy wspólne partnerstwo z Pucharem Polski – powiedzia? Hendrik Schabsky, Prezesa Zarz?du firmy ATLAS® Obuwie Ochronne Sp. z o.o.

W ramach umowy sponsoringowej firma ATLAS® Obuwie Ochronne uzyska?a prawa pos?ugiwania si? tytu?em „Oficjalnego Partnera Pucharu Polski” oraz do wykorzystania we w?asnej komunikacji marketingowej oficjalnego logotypu Pucharu Polski. Marka b?dzie równie? obecna na no?nikach reklamowych podczas meczów i innych wydarze? zwi?zanych z rozgrywkami o Puchar Polski.


« vorherige News      » nächste News