BVB-Marketing-Dyrektor Carsten Cramer, Hendrik Schabsky,zarz?dzajacy udzia?owiec dortmundzkiego specjalisty obuwia bezpiecznego ATLAS® i Hans Joachim Watzke przewodnicz?cy zarz?du Borussia Dortmund obwieszczaj? na Signal Iduna Park przed?u?enie wspó?pracy ATLAS®. /BVB


Borussia Dortmund i ATLAS®, wiod?cy w Europie producent obuwia bezpiecznego przed?u?yli swoj? wspó?prac? na nast?pne dwa lata do 2019. Oficjalnie o tym poinformowali Hendrik Schabsky, zarz?dzajacy udzia?owiec firmy ATLAS®, oraz Hans-Joachim Watzke przewodnicz?cy zarz?du Borussia Dortmund.

„Bardzo cieszymy si? na przed?u?enie wspó?pracy z ATLAS®. Oba przedsi?biorstwa z Dortmundu z d?ugimi tradycjami s? gotowe do ci?g?ego osi?gnia najwy?szych celów”, mówi Hans-Joachim Watzke.

 

Dortmundzki specjalista obuwia bezpiecznego ATLAS® jako BVB partner mo?e jeszcze silniej rozbudowywa? znajomo?? swojej marki. „ Poprzez ekstermalnie du?y zasi?g oko?o 70 miliardów kontaktów reklamowych oraz telewizyjny przekaz na ca?ym ?wiecie w ilo?ci 5.600 godzin transmisji w sezonie, Borussia Dortmund jest aktywnym partnerem z którym nasz stopie? rozpoznawalno?ci chcemy dalej rozbudowaywa?” mówi Hendrik Schabsky.

Aspekt efektywno?ci naszego partnerstwa dotyczy szerokorozumianych indywidualnych mozliwo?ci komunikacyjnych podczas gdy Borusia gra na swoim stadionie, które wspieraj? rozpoznawalno?? ATLAS®. Do tych zaliczaj? si? animacje reklamy nabannerach video, og?oszenia reklamowe, redakcyjne informacje w magazynie BVB „Echt” jak równie? prezentacja loga wokó? stadionu i w strefach dla VIP.