ATLAS® Centrum Innowacji!

Szybko zawi?zane sznurówki, ostatnie rozgrzanie mi??ni i wystartowa?o 80 naszych pracowników w 6 kilometrowym biegu podczas tegorocznego B2RUN  wokó? parku SIGNAL IDUNA w Dortmundzie. „Rzesza osób, które po starcie rozpocz??a bieg by?a rzeczywi?cie imponuj?ca. Mo?na by?o wyra?nie poczu? w?ród uczestników adrenalin? i panuj?c? rado??. Atmosfera by?a fantastyczna i równie? udzieli?a si? mi biegaj?cemu z przyjemno?ci, niebywale mnie motywuj?c.” powiedzia? Sven Pluempe, kierownik dzia?u logistyki. Najwa?niejsza by?a przygoda rywalizacji zespo?owej i wspania?a zabawa w gronie kole?anek i kolegów. Oboj?tnie czy aktywnie i spoceni czy te? zagrzewani dopingiem  pracownicy ATLAS® prze?yli pe?en atrakcji dzie?.

W  lo?y dla VIP na  stadionie  Borussi Dortmund ponownie na?adowano baterie i przeanalizowano wci?? pozostaj?cy w pami?ci bieg.

Przy wielu partyjkach pi?karzyków sto?owych i zapieraj?cej dech rozci?gaj?cej sie panoramie na jeden z najpi?kniejszych stadionów na ?wiecie, mo?na by?o mile zakonczy? sympatyczny wieczór.

 

ATLAS® najszybsi biegacze  

Justin Pfaff z zespo?u logistyki z czasem 28:50 minut by? w tym roku najszybszy. Za jego niezwyk?e osi?gni?cie otrzyma? nagrod? w postaci weeekendu w Hamburgu- malowniczym porcie. Najszybszy wsród kierowników dzia?ów w tym roku by? Sven Plümpe z logistyki. Z otrzymanym voucherem Runners Point mo?e poprawi? swój czas przygotowuj?c si? do wyst?pu w nast?pnym roku. Najszybszym dzia?em wsród kobiet jak i me?czyzn zosta? dzia? logistyki. Ca?y zespó? logistyki b?dzie mia? przyjemno?? sp?dzi? razem pe?en atrakcji dzie? w Movie parku w Bottrop.


« vorherige News      » nächste News