Dni zdrowia w ATLAS® w Lajeado w Brazylii

W tym roku odby?y sie szóste Dni Zdrowia pod znakiem odbywj?cych sie mistrzostw ?wiata w pi?ce no?nej. W tym celu spotka?o sie 1250 paracowników razem ze swoimi rodzinami. Impreza stwarza?a wiele mo?liwo??i aktywnego uczestnictwa aby  pozyska? informacj? o zdrowiu i bezpiecze?stwu pracy i wzmocni? ?wiadomo?? o zapobieganiu wypadkom podczas pracy.

G?ównym punktem imprezy by?y rozegrane Mistrzostwa Swiata w BHP. Na starcie stan??o sze?? zespo?ów. Ka?dy z zespo?ów reprezentowa? kraj w Europie, w którym ATLAS® posiada klientów. Zwyci?zca zosta? nagrodzony pucharem. Absolutnym punktem kulminacyjnym by? muzyczny wyst?p oraz parada Miss Gincana.

Wed?ug Manager dzia?u personalnego Pani Rejane Klafki  “Sprawienie rado?ci i motywacja wszystkich pracowników  op?aca?o si?. Z dobr? codzienn? praktyk?, na pewno bedziemy mie?  bezpieczne i zdrowe ?rodowisko pracy dla nas i dla naszych pracowników”.


« vorherige News      » nächste News