ATLAS® jest czlonkiem Leather Working Group

ATLAS® wstepuj?c w cz?onkostwo Leather Working Group (LWG) uzupe?ni? tym samym  swoje prtfolio wspó?pracy o obszarze pozyskiwania surowców. Cz?onkostwo istnieje od 2016 roku i polega odt?d na przyjaznej ?rodowisku obróbki skór w miejscach produkcyjnych ATLAS®.

Od za?o?enia grupy w 2005 roku skonsolidowali si? poszczególne znane marki, producenci i wytwórcy skór ustalaj?c zasady dla nieszkodliwej ?rodowisku naturalnemu produkcji i obróbki skóry.

Nasze skóry powstaj? w  garbarniach, które z sukcesem zaliczy?y przeprowadzony audyt spe?niaj?c normy zapisane w protokole LWG.

LWG- certyfikat umo?liwia przejrzyste i permanentne sprawdzanie naszych dostawców skór pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska i tym samym aktywnie wspiera jego ochron?.

 „ATLAS® k?adzie du?y nacisk na ochron? ?rodowiska i dlatego bardzo cieszymy si? móc by? cz??ci? tego partnerstwa,” mówi Andreas Prentki, COO ATLAS®-Brasil.   

Tym samym obok naszych materia?ów stanowi?cych wy?ció?k? funkcjonaln?, które ju? od lat spe?niaj? norm? Oeko-Tex® Standard 100,  jest równie? dok?adne badanie i sprawdzanie przez niezale?ne komisje pochodzenie i obróbka surowców skórzanych.   

W  zak?adach ATLAS® poddawane s? obróbce wy??cznie materia?y skóry pochodz?ce z Ameryki Po?udniowej, które musz? spe?nia? najwy?sze standardy jako?ciowe. Jako?? skóry sprawdzamy codziennie poprzez ci?g?e kontrole jako?ciowe rozpoczynaj?ce si? ju? na etapie naszych dostawców.