Wi?cej miejsca dla innowacji

Dalsza rozbudowa jest ju? zako?czona!

Nowa rozbudowa ponad 6 000 m kw. b?dzie czym? wi?cej ni? now? hal? produkcyjn?: ATLAS® rozbudowuje przy swojej fabryce w Lajeado dalsze miejsca produkcyjne, których celem jest: tworzy? innowacyjne obuwie ochronne.

Za?o?eniem jest, kontynuowa? trend wzrostowy przedsi?biorstwa i jeszcze bardziej umocni? swoj? poycj? jako kompetentnego producenta obuwia ochronnego  i atrakcyjnego pracodawcy w regionie.

„Z rozbudow? naszych miejsc produkcyjnych w Brazylii mo?emy zaspokoi? ci?g?y wzrost popytu na rynku europejskim na innwoacyjne i wysokowarto?ciowe obuwie ochronne” mówi  prezes firmy ATLAS®, Werner Schabsky.

Z dalsz?  rozbudow? ATLAS® z 1450 pracownikami i ponad 30.000 m kw. powierzchni produkcyjnej dzisiaj jest bardzo dobrze nastawiony na przysz?o??.

Najnowsze technologie zapewniaj? wysoki stopie? automatyzacji jak równie? optymalny dobór ?rodków. Dla pracowników ATLAS® jest teraz do dyspozycji nast?pna nowoczesna sto?ówka pracownicza, co zapewnia zdrowe, urozmaicone i warto?ciowe od?ywianie.

 

Impresje


« vorherige News      » nächste News