Targi A+A 2013 w Düsseldorf

Ta A&A jest najwi?kszym na ?wiecie i najwa?niejsze targi i konferencja dla wszystkich aspektów bezpiecze?stwa pracy i bezpiecze?stwa z ilo?ciowo i jako?ciowo lepszy zasi?g, licznych wydarze? specjalnych i spotkania informacyjne.

Wed?ug wystawców i powierzchni pod?ogi rejestrów rezerwacji do A&A Targi 2011 b?dzie równie? powrót w 2013 (05.-08.11.13) r. do przyci?gni?cia specjalistów do bezpiecznej i zdrowej pracy. Skupi? si? na innowacyjnych produktach, najnowszymi trendami i wiedzy naukowej i rozwój istotnych s? w obszarach bezpiecze?stwa, ochrony, specjalny sprz?t do ochrony ludno?ci i zdrowia w pracy.
 

 

« vorherige News      » nächste News