Jeste?my TOP-INNOWATOREM!

ATLAS®  jako wiod?cy  innowator  w?ród ?rednich przedsi?biorstw! Komentator telewizyjny oraz  prowadz?cy  TOP 100 Ranga Yogeshwart podczas posumowania wyników niemieckiego sektora ?rednich przedsi?biorstw w Essen przekaza? nam nagrod? innowacyjno?ci. TOP 100 doceniane jest od 1993 za ponadprzeci?tne osi?gniecia oraz rozwoj w obszarze innowacyjno?ci.


„Innowacyjno??  jest dla mnie podstaw? naszego sukcesu“ mówi ATLAS®-CEO Werner Schabsky, „nie chcemy pod??a? za nowymi rozwi?zaniami, lecz je samemu nakre?la? i tworzy?.“ W nawi?zaniu do tego, ATLAS® zosta? wyrózniony  przede wszystkim za innowacyjno?? odno?nie oferowanego serwisu w  handlu przemys?owym za aplikacj? App „Scan your feet“ jak równie? za post?py w wdro?eniu i rozwijaniu projektów nadruków na obuwiu w wymiarze 3D.


Równie? w rozwoju materia?ów spotrzega nas Jury w czo?ówce firm , mi?dzy innymi w kategorii sukces innowacyjno?ci i otwarto?? na zmiany/ Open Innovation.


« vorherige News      » nächste News