NOWA BUDOWA W DORTMUNDZIE

ATLAS® rozbudowywuje swoje hale produkcyjne i logistyczne. W czasie monta?u nowego
automatu do bezpo?redniego zelowania naszego obuwia trwa budowa centrum logistycznego
o wielko?ci 4.000 m². Dziennie otrzymujemy ok. 14.000 par cholewek (górnej cz??ci buta) z
naszej produkcji w po?udniowej Brazylii. Na magazynie o d?ugo?ci 80 metrów przechowamy ok.
400.000 par cholewek.

„Z rozbudow? chcemy osi?gn?? jeszcze wi?ksze zdolno?ci produkcyjne. Indywidualizacja
obuwia ochronnego poprzez ró?ne formy i receptury podeszwy s? coraz wa?niejsze. Jeden z
najwa?niejszych kroków jest permamentne zaopatrzenie magazynu odpowiednimi cholewkami.
Tym sposobem jeste?my zdolni do szybkiej produkcji obuwia, który na ko?cu trafia do naszych
klientów“- wypowied? Hendrika Schabskiego zarz?dzaj?cego udzia?owca Atlasu.


« vorherige News      » nächste News