Nowa maszyna PU wspomaga Team ATLAS

Elastyczno??, szybkie dostawy i indywidualno?? s? wa?nymi elementami codziennej pracy ATLAS.

Dzi?ki nowemu systemowi bezpo?redniego wtrysku PU producent obuwia ochronnego mo?e teraz jeszcze szybciej reagowa? na ?yczenia klientów i wyprodukowa? nawet do 3000 par obuwia ochronnego dziennie. ??cznie 3 pracowników na zmian? wspó?pracuje z 8 robotami, co gwarantuje najwy?sz? precyzj? i jako?? produkcji.

Wielofunkcyjna pianka poliuretanowa, w skrócie MPU, jest równie? podstaw? nowoczesnego systemu podeszw ATLAS w tej maszynie.

Dwuwarstwowa konstrukcja podeszwy zewn?trznej i ?rodkowej podkre?la wyj?tkowe w?a?ciwo?ci tego materia?u. Po??czenie ekstremalnie energoch?lonnej  oraz odpornej na ?cieranie podeszwy zewn?trznej i jednocze?nie stabilizuj?cej podeszwy ?rodkowej daje u?ytkownikowi doskona?e poczucie bezpiecze?stwa.

 


« vorherige News      » nächste News