WI?CEJ INOWACJI, WY?SZA EFEKTYWNO??

WPROWADZENIE NOWEJ MASZYNU-PU

3 pracowników na zmianie wspó?pracuj?c z o?mioma robotami gwarantuje najwy?sz? precyzj? oraz jako?? wykonania. Tym samy ATLAS® teraz mo?e spe?nia? jeszcze bardziej indywidualne, krótkoterminowe ?yczenia swoich klientów. Masa piankowa polyuretanu wytwarzana przez now? maszyne PU stanowi podstaw? do uzyskania wysokiej jako?ci podeszwy zewn?trznej ATLAS®. Stwarza to mo?liwo?? zwiekszenia dziennej produkcji o 3 000 par.


« vorherige News