Historia

W 1910 Johannes Schabsky, pradziadek obecnie zarz?dzaj?cego Werner Schabsky otworzy? fabryk? obuwia w Unna. Wtedy to 16 pracowników na 3 pi?trach produkowa?o obuwie w przewa?aj?cej cz??ci dla przemys?u górniczego i metalurgicznego. Dziennie produkowanych by?o 80 par obuwia.

W 50- lecie istnienia fabryki w 1960 roku produkcja wynosi?a 400 par butów dziennie. Pracowa?o ju? 63 pracowników, których uj?to na  historycznym zdj?ciu. Przez kolejne 14 lat obuwie nadal by?o produkowane w mie?cie Unna. W 1971 roku produkcja zosta?a przeniesiona do Dortmundu, gdzie otworzono nowy zak?ad produkcyjny.

W latach 2002-2007 zak?ad by? rozbudowywany, powi?kszony do tego stopnia, i? obecnie na powierzchni 30.000 m2 produkowanych jest 1,9 miliona par obuwia ochronnego.

Od 2006 roku ATLAS® równie? w swojej fabryce w po?udniowej Brazylii produkuje górne elementy obuwia, których finalne wyko?czenie odbywa si? w fabryce w Dortmundzie.