Dortmund

Fabryka obuwia ATLAS® w Dortmundzie nale?y do wiod?cych producentów obuwia ochronnego w Europie. Ten bardzo nowoczesny zaklad produkcyjny wytwarza rocznie ok. 2,2 miliona par butów ochronnych w standardzie hightech. Uzyskanie takiego wyniku jest mo?liwe dzi?ki zaanga?owanej pracy ponad 250 pracowników.

Jako specjali?ci w zakresie obuwia dysponuj?cy wieloletnim do?wiadczeniem wytwarzamy obuwie ochronne przystosowane do potrzeb poszczególnych bran?. Wszystkie buty naszej firmy odznaczaj? si? bardzo wysok? jako?ci? i s? dokladnie przystosowane do potrzeb naszych klientów.

Dzi?ki rozbudowie powierzchni produkcyjnych i magazynowych do ponad 30.000 m2 w ubieglym roku udalo nam si? zwi?kszy? mo?liwo?ci magazynowe dla butów gotowych do  500.000 par. W ten sposób gwarantujemy naszym klientom na calym ?wiecie zoptymalizowan? logistyk?.ATLAS® Brasil