Pracuj zdrowiej – stosuj?c indywidualnie dostosowane wkladki ortopedyczne.


Wedlug szacunków ponad polowa osób doroslych cierpi na problemy stóp, co znajduje te? swoje potwierdzenie w badaniach naukowych. Stopy poprzecznie plaskie, plaskostopie, oslabienie wi?zadel, urazy stawu skokowego – paleta bolesnych wad postawy, symptomów zu?ycia oraz urazów szkieletu kostnego, który nosi nas przez cale ?ycie, wydaje si? nie mie? ko?ca. Schorzenia te wplywaj? na caly aparat ruchu i nasz? sprawno??.

ATLAS® oferuje rozwi?zania, które pomagaj? osobom nosz?cym obuwie ochronne zdrowo i bez bólu sprosta? wyzwaniom ka?dego dnia pracy.

 

Przystosowanie ortopedyczne  – co kryje si? za tym okre?leniem?


Przystosowanie ortopedyczne butów obejmuje wl?czenie elementów ortopedycznych. Oznacza to, ?e do wyprodukowanego ju? obuwia wl?czane s? ?rodki pomocnicze, takie jak: wkladka motylkowa, wkladka pod glówkami ko?ci ?ródstopia, wkladka ?ródstopia, elementy mi?kkie w obcasie oraz podwy?szaj?ce obcas itp. – stosownie do wymogów funkcjonalnych i zdrowotnych. Elementy ortopedyczne musz? wcze?nie zako?czy? pozytywnie badania typu.
Odpowiednie przystosowanie ortopedyczne obuwia ochronnego mo?e rozwi?za? wiele problemów chorej stopy. Dokladna obserwacja i badania poszczególnych cz??ci stopy w zakresie ksztaltu i funkcjonowania stanowi warunek odpowiedniego przystosowania podeszwy, obcasa i cholewy.
Zarówno lekarz, jak te? szewc specjalista w zakresie obuwia ortopedycznego posiadaj? du?e do?wiadczenie z ró?norodnymi symptomami chorób stopy oraz technicznymi mo?liwo?ciami przystosowania obuwia. Lekarz decyduje o konieczno?ci dokonania korekty obuwia i zglasza diagnoz? w postaci recepty. Certyfikowany przez ATLAS® specjalista w zakresie obuwia ortopedycznego wykonuje nast?pnie w praktyce zalecenia lekarza.