clima-stream® - technologie

Nasza wydajno?? zwi?ksza si?, gdy nasz organizm ma wla?ciw? temperatur?. W przypadku obni?enia lub zwi?kszenia temperatury ciala przez zmiany klimatyczne, dzie? pracy szybko zmienia si? w ekstremalne obci??enie. Koncepcja odpowiedniego klimatu w butach ochronnych odgrywa w zwi?zku z tym bardzo wa?n? rol?.

Generacja clima-stream® ATLAS® zwi?ksza aktywno?? oddychania, wyrównuje wilgotno?? wewn?trz buta oraz optymalnie dostosowuje si? do temperatury otoczenia. Wysokojako?ciowa, oddychaj?ce skóra zewn?trzna, lekkie materialy wy?ciólki wewn?trznej oraz wkladka Klima Komfort® zapewniaj? niepowtarzalny komfort.

Optymalna temperatura w bucie wynosi 32 °C. Ju? drobne wahania o 1 - 2 stopnie powoduj? nieprzyjemne uczucie gor?cych lub zimnych stóp. Dzi?ki wla?ciwo?ciom materialów clima-stream® wahania temperatury s? perfekcyjnie wyrównywane. Jest to mo?liwe wyl?cznie dzi?ki perfekcyjnej kombinacji i konfiguracji ró?nych materialów clima-stream®.