EN ISO 20345

Wszystkie rodzaje obuwia ochronnego ATLAS® spelniaj? wymogi normy EN ISO 20345. Ponadto ATLAS® oferuje najnowocze?niejsze rozwi?zania techniczne w zakresie komfortu u?ytkowania, ergonomicznej budowy oraz klimatu wewn?trz obuwia.

S1
Odpowiada wszystkim podstawowym wymogom normy EN ISO 20345, a dodatkowo jest wyposa?one w funkcje istotne z punktu widzenia bezpiecze?stwa, jak np. mo?liwo?? pochlaniania energii w obszarze pi?ty, zamkni?t? stref? pi?ty oraz antystatyczne wla?ciwo?ci podeszwy zewn?trznej.

S1P
Odpowiada wszystkim podstawowym wymogom normy EN ISO 20345 S1, a dodatkowo jest wyposa?one w mi?dzypodeszw? odporn? na przebicie.

S2
Bazuj?c na obuwiu ochronnym zgodnie z norm? EN ISO 20345 S1, modele te s? dodatkowo wyposa?one w specjalnie hydrofobowan? skór?, która jest przewidziana w szczególno?ci dla tych zakresów zastosowania, w których spodziewany jest wplyw wilgoci.

S3
Bazuj?c na normie EN ISO 20345 S2 modele te s? dodatkowo wyposa?one w mi?dzypodeszw? odporn? na przebicie. Ochron? przed wilgoci? zapewnia szczególnie hydrofobowana skóra wierzchnia. Wyprofilowana podeszwa zapewnia stabilne i bezpieczne u?ytkowanie.