ESD (Electro Static Discharge – technologia podeszwy zewn?trznej)

Nieustanne inwestycje w najnowocze?niejsze technologie umo?liwiaj? nam dzisiaj oferowanie innowacyjnych koncepcji podeszwy zewn?trznej. Sze?? nowoczesnych linii MPU® wytwarza ka?dego roku w Dortmundzie 1, 9 miliona par butów ochronnych. W ka?dym oddziale produkuje si? ró?ne warianty podeszwy.
Najnowocze?niejsze technologie komputerowe oraz w dziedzinie robotyki zapewniaj? najwi?ksz? precyzj? podczas procesu spieniania bezpo?redniego. Wielofunkcyjny material MPU® jest przy tym dopasowywany w taki sposób, ?e mo?liwa jest kombinacja ró?nych profili i stopni twardo?ci w zale?no?ci od profilowania – podeszwy zewn?trzne dla stref wewn?trz budynku i obszarów monta?owych charakteryzuj?ce si? wy?szym stopniem mi?kko?ci oraz warianty wytrzymale, odporne na wysokie temperatury i rozci?cia dla zastosowa? na zewn?trz.