Bezmetalowa antyprzebiciowa miedzypodeszwa

Antyprzebiciowa mi?dzypodeszwa XP® zbudowana jest z termoplastycznego materia?u polyamidowego i odpowiada wymaganiom normy  EN ISO 20345 S3. Ten wysoko zaawansowany technologicznie materia? w porównaniu z metalow? mi?dzypodeszw? antyprzebiciow?  jest  ekstremalnie lekki i elastyczny. Poprzez elastyczno?? technologii i  strukury materia?u XP® stopa optymalnie dopasowuje si? do elastyczno?ci podeszwy obuwia.

Co oznacza to w praktyce: pod?u?na elastyczno?? podeszwy zapewnia niezwyk?? pewno?? chodzenia  podczas nieoczekiwanego  spotkania z nierównym pod?o?em co redukuje zdecydowanie  ryzyko potkni??. Ponadto mi?dzypodeszwa jest neutralna na wachania temperatury i nie przewodzi zimna.

Tworzymy niezale?nie od bran?y obuwie ochronne o technologii XP® . Proponujemy nie tylko  przewiene sanda?y lecz równie? modele GORE-TEX®, które s? wyposa?one w technologi? XP® .

Prosz? podczas wyboru Pa?stwa ?rodków ochrony indywidualnej zwraca? uwag? na ro?norodne w?as?iwo?ci zastosowania wk?adki  antyprzebiciowej. Obecnie s? dost?pne ogólne rodzaje wk?adek antyprzebiciowych w ?rodkach ochrony indywidualnej. W zastosowaniu s? materia?y z metalu lub z tworzyw niemetalowych. Ka?de z nich spe?niaj? minimalne wymagania norm w obszarze antyprzebiciowo?ci, które s? wymienione przy obuwiu ochronnym, jednak?e ka?de posiadaj? ró?ne zalety i wady:

Wk?adka niemetalowa: jest l?ejsza, elastyczniejsza i wype?nia wi?kszy obszar powierzchni obuwia  w porównaniu do metalowej. Jednak?e wytrzyma?o?? na przebicie jest uzale?niona od kszta?tu przedmiotu (np. ?rednicy, geometrii, ostro?ci)

Wk?adka metalowa: jej ochrona jest  w mniejszym stopniu podatna na kszta?t  przedmiotu (np. ?rednic?, geometri?, ostro??). Na podstawie ogranicze? w produkcji obuwia powierzchnia obszaru ochronnego nie pokrywa tego samego obszaru powierzchni obuwia. 

Wytrzyma?o?? na przebicie poddawana  jest kontroli w  naszym zak?adzie poprzez zastoswanie testu gwo?dzia o ?rednicy 4,5 mm i u?yciu si?y nacisku 1100 N. Wi?ksza si?a nacisku b?d? mniejsza ?rednica gwo?dzia mo?e zwi?kszy? ryzyko przebicia. W tego typu przypadkach s? równie?  brane pod uwag? alternatywne post?powania zapobiegaj?ce w/w zdarzeniom.

W przypadku pyta? dotycz?cych rodzajów wk?adek antyprzebiciowych w Pa?stwa obuwiu ochronnym prosimy o kontakt. Z przyjemnosci? s?u?ymy Pa?stwu doradztwem!