My?limy o jeden krok dalej – technologia podeszwy zewn?trznej ATLAS®

Nieustanne inwestycje w najnowocze?niejsze technologie umo?liwiaj? nam dzisiaj oferowanie innowacyjnych koncepcji podeszwy zewn?trznej. Sze?? nowoczesnych linii MPU® wytwarza ka?dego roku w Dortmundzie 2 miliona par butów ochronnych. W ka?dym oddziale produkuje si? ró?ne warianty podeszwy. Najnowocze?niejsze technologie komputerowe oraz w dziedzinie robotyki zapewniaj? najwi?ksz? precyzj? podczas procesu spieniania bezpo?redniego.

Wielofunkcyjny material MPU® jest przy tym dopasowywany w taki sposób, ?e mo?liwa jest kombinacja ró?nych profili i stopni twardo?ci w zale?no?ci od profilowania – podeszwy zewn?trzne dla stref wewn?trz budynku i obszarów monta?owych charakteryzuj?ce si? wy?szym stopniem mi?kko?ci oraz warianty wytrzymale, odporne na wysokie temperatury i rozci?cia dla zastosowa? na zewn?trz.